Logo
Kancelaria Adwokacka
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 8/36
tel. 694 276 465
 

Prawo ochrony środowiska, CLP, REACH


Prawo ochrony środowiska

Ochrona środowiska jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej i podlega ścisłym regulacjom, które dotyczą zarówno osób indywidualnych, jak też praktycznie wszystkich przedsiębiorstw. W ostatnim czasie widoczny jest duży przyrost ilości aktów prawnych w tym obszarze zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym. Jednym z przykładów jest zagadnienie odpowiedniego gospodarowania odpadami. Kancelaria doradza i ułatwia odpowiednią interpretację prawa (wykonuje również analizy prawne) pozwalającą uniknąć poważnych konsekwencji niestosowania się do przepisów prawa ochrony środowiska.

Rozporządzenia CLP


Kancelaria dr Iwony Stalica udziela przedsiębiorcom profesjonalnych porad prawnych w związku z rozporządzeniem CLP (ang. Classification, Labelling and Packaging). nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, z dnia 16 grudnia 2008 roku. Jest to rozporządzenie, które opisuje wymogi w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych. Jest to nowość bowiem CLP wprowadza na terenie Unii Europejskiej nowy system klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, a zastępuje system opisany w dyrektywach 67/548/EWG i 1999/45/WE. CLP jest oparty na Globalnie Zharmonizowanym Systemie Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów opracowanym przez ONZ.

Rozporządzenie REACH
Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), stanowi uzupełnienie rozporządzenia CLP. Jest rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów, które weszło życie w dniu 1 czerwca 2007 roku. REACH reguluje kwestie stosowania substancji chemicznych, poprzez ich rejestrację oraz ocenę, jak też udzielanie zezwoleń i ograniczeń na wprowadzenie do obrotu. Rozporządzenie REACH dotyczy wszystkich substancji chemicznych – zarówno chemikaliów stosowanych w przemyśle, jak i tych towarzyszących w codziennych życiu (np. środki czystości, farby, rozpuszczalniki), a także składników wyrobów (np. mebli, urządzeń elektrycznych). Z tego powodu wymogi rozporządzenia obejmują większość przedsiębiorstw z różnych sektorów (na terenie UE). W związku z tym na przedsiębiorcach spoczywa duży ciężar, gdyż muszą oni identyfikować i kontrolować ryzyka związane ze stosowaniem substancji chemicznych. Przedsiębiorstwa muszą wykazać, że substancja wyprodukowana i wprowadzona do obrotu w Unii Europejskiej może być bezpiecznie stosowana. Kancelaria zapewnia pełne wsparcie w obszarze rozporządzenia REACH.